Generalforsamling 2020

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen for Lynæs Kite- & Windsurfing Club 2020.


Generelforsamlingen afholdes søndag den 21. Juni kl. 10 efter følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af evt. indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 1 revisorer

10. Valg af udvalg

11. Eventuelt

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, jævnfør $ 4, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Vel mødt
Bestyrelsen