Generalforsamling 2019

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen for Lynæs Kite & Windsurfing Club 2019.
Generelforsamlingen afholdes søndag den 7. april kl. 10 efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af evt. indkomne forslag 
6. Valg af næstformand 
7. Valg af kasserer 
8. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisorer
11. Valg af udvalg – udvalg 2018: SUP, Sponsor, Kite & Wakeboard, Windsurf, hjemmeside/facebook 
12. Eventuelt
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, jævnfør $ 4, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Vel mødt
Bestyrelsen